ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การเงินเพื่อชีวิต 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สค32029) ปรับปรุง2561

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: รายวิชาเลือกบังคับ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2561)

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องของเงิน การวางแผนการเงิน

สินเชื่อ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน และภัยทางการเงิน ซึ่งเนื้อหา

ความรู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ

ตระหนักถึงความจำเป็นของการเงินเพื่อชีวิต


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 579 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 ปก และ คำนำ
 • ตอนที่ 2 คำแนะนำการใช้ชุดวิชา
 • ตอนที่ 3 โครงสร้างชุดวิชา
 • ตอนที่ 4 สารบัญ
 • ตอนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน
 • ตอนที่ 6 เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน
 • ตอนที่ 7 เรื่องที่ 3 การฝากเงิน การประกันภัยและการลงทุน
 • ตอนที่ 8 ข้อแนะนำการเลือกประเภทบัญชีเงินฝาก
 • ตอนที่ 9 การประกันภัย
 • ตอนที่ 10 การลงทุน
 • ตอนที่ 11 เรื่องที่ 4 การชำระเงินทางอิเลคทรอนิคส์
 • ตอนที่ 12 เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย
 • ตอนที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน
 • ตอนที่ 14 เรื่องที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง
 • ตอนที่ 15 เรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับรายจ่าย
 • ตอนที่ 16 เรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน
 • ตอนที่ 17 เรื่องที่ 5 การออม
 • ตอนที่ 18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ
 • ตอนที่ 19 3 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
 • ตอนที่ 20 เรื่องที่ 3 เครดิตบูโร
 • ตอนที่ 21 เรื่องที่ 6 หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
 • ตอนที่ 22 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน
 • ตอนที่ 23 เรื่องที่ 4 แก๊งคอลเซ็นเตอร์
 • ตอนที่ 24 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
 • ตอนที่ 25 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 • ตอนที่ 26 เฉลย กิจกรรมท้ายเรื่อง 2
 • ตอนที่ 27 เฉลย กิจกรรมท้ายเรื่อง 3
 • ตอนที่ 28 เฉลย กิจกรรมท้ายเรื่อง 4
 • ตอนที่ 29 เฉลย กิจกรรมท้ายเรื่อง 5
 • ตอนที่ 30 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
 • ตอนที่ 31 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรม 2
 • ตอนที่ 32 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรม 3
 • ตอนที่ 33 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรม 4
 • ตอนที่ 34 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรม 5
 • ตอนที่ 35 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อรายย่อยและการคำนวณดอกเบี้ย
 • ตอนที่ 36 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรม 3
 • ตอนที่ 37 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรม 4
 • ตอนที่ 38 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรม 5
 • ตอนที่ 39 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรม 6
 • ตอนที่ 40 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กิจกรรม 1-2
 • ตอนที่ 41 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กิจกรรม 3-4
 • ตอนที่ 42 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรม 1
 • ตอนที่ 43 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรม 2-3
 • ตอนที่ 44 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรม 4-5
 • ตอนที่ 45 เฉลย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรม 6-7

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก