ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา 1 สค12022

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: รายวิชาเลือกบังคับ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2561)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 447 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ภัยแล้ง
 • ตอนที่ 2 วาตภัย
 • ตอนที่ 3 อุทกภัย
 • ตอนที่ 4 ดินโคลนถล่ม
 • ตอนที่ 5 ไฟป่า
 • ตอนที่ 6 หมอกควัน
 • ตอนที่ 7 แผ่นดินไหว
 • ตอนที่ 8 สึนามิ
 • ตอนที่ 9 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตอนที่ 10 แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยที่ 1 - 4
 • ตอนที่ 11 แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยที่ 5 - 9
 • ตอนที่ 12 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

นิศานาถ กันน้อย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก