ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,600
2 ศิลปศึกษา (ทช31003) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 2,966
3 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,929
4 สังคมศึกษา (สค31001) การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551 3,183
5 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,130
6 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,639
7 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,628
8 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,721
9 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 2,750
10 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,834
11 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 949
12 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 970
13 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 2,751
14 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,172
15 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,583
16 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 1,927
17 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,839
18 ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 5,363
19 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,785
20 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 1,830

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก