ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,978
2 ศิลปศึกษา (ทช31003) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 3,239
3 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,320
4 สังคมศึกษา (สค31001) การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551 3,555
5 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,500
6 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,881
7 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,802
8 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,951
9 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 3,141
10 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,238
11 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,082
12 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 1,131
13 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,084
14 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,457
15 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,776
16 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,272
17 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,221
18 ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 5,693
19 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,086
20 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,134

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก