หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 113
2 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 171
3 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 249
4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 332
5 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 378
6 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 436
7 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 465
8 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 524
9 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 659
10 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 681
11 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 736
12 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 779
13 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 800
14 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 875
15 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 938
16 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,272
17 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,487
18 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,643
19 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,945
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก