ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทย คนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กนกวรรณ มะโนรมย์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

                   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลการวิจัย และการสังเคราะห์โครงการวิจัย "ชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน(อีสานตอนล่าง)" โดยศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้วยเห็นว่าในปัจจุบันการทำความเข้าใจในภูมิภาค และท้องถิ่นผ่านแง่มุมต่างๆ ที่มีความสำคัญทำให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ (ทั้งหมดมี 21 ตอนจะทยอยลงจนครบ)
 


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 296 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำและสารบัญ
 • ตอนที่ 2 รัฐและชายแดนฯ
 • ตอนที่ 3 บทสังเคราะห์ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน 1
 • ตอนที่ 4 บทสังเคราะห์ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน 2
 • ตอนที่ 5 บทสังเคราะห์ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน 3
 • ตอนที่ 6 In the shasow of Preah Vihear 1
 • ตอนที่ 7 In the shasow of Preah Vihear 2
 • ตอนที่ 8 In the shasow of Preah Vihear 3
 • ตอนที่ 9 In the shasow of Preah Vihear 4
 • ตอนที่ 10 In the shasow of Preah Vihear 5
 • ตอนที่ 11 In the shasow of Preah Vihear 6 (ยังไม่จบ)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก