ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
121 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359
122 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 411
123 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 350
124 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 394
125 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 873
126 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 428
127 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 468
128 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 453
129 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 407

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก