ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 การเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 7
2 “สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 24
3 “สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 17
4 “การขับเคลื่อน หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพของ สนง. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 24
5 “แคคตัส...เปลี่ยนชีวิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 30
6 เพจโลกกว้างข้างทางเท้า ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 37
7 เพจโลกกว้างข้างทางเท้า ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 33
8 การตรวจสอบการจ้างงานคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 32
9 “การจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 35
10 “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 39
11 “การสร้างงานในชุมชน ใจดีฟาร์ม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 45
12 อัพเดตชีวิตตามติดคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 44
13 “โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 43
14 แอปพลิเคชัน Read for the Blind รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 41
15 “ข้อเสนอแนะในงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 41
16 “4 พลังที่สนับสนุนคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 50
17 “แนวทางส่งเสริมการใช้มาตรา 35 เพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 44
18 “แม่พิการเลี้ยงลูกอย่างไร” บทความหน้าต่าง LD 48
19 “บทบาทของความเป็นแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 51
20 “การให้บริการผู้ช่วยคนพิการ (PA)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 54

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก