ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 5
2 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 9
3 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 12
4 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 17
5 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 17
6 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 18
7 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 29
8 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 25
9 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 25
10 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 35
11 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 35
12 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 151
13 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 223
14 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 184
15 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 216
16 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 196
17 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 224
18 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 248
19 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 215
20 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 214

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก