ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การระดมความเห็นจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับ สสส.”

บทสัมภาษณ์ : คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          เหตุผลการจัดงานเป็นความต้องการระดมความคิดจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับสำนัก 9 ของ สสส. ภาคีเครือข่ายมีข้อเสนอต่อสังคมต่อรัฐบาลมากมายหลายเรื่อง ที่ต้องมีความพยายามพูดซ้ำ ๆ เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการทำงานต่อ เป็นข้อเสนอที่มีคุณค่าและอยากจะเป็นพื้นที่กลางสำหรับการสื่อสารที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ร่วมเครือข่ายของสังคมในการสรุปประมวลผลผลิตการทำงานของตัวเองในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร มีประโยชน์มากขึ้นถ้ามีคนอื่นเข้ามาร่วมรับฟังสิ่งเหล่านั้น ความจริงทำให้เรามองเห็นโอกาสในการทำงานหรือแม้กระทั่งจุดอ่อนว่าทำไมเรื่องเหล่านี้มันยังติดขัดในแง่ของข้อกฎหมายหรือการยอมรับจากสังคมที่ทำให้ไปต่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นในงานนี้เป็นรวมเครือข่าย ของสสส. ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐในการกำหนดนโยบายกระทรวง พม. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนประมาณ 2,500 คนที่เข้ามาร่วมงานที่อิมแพคเมืองทองธานี โดยแบ่งเป็นห้องย่อย ๆ 

          ห้องย่อยของคนพิการเรื่อง CBR  พูดถึงหลักการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการโดยชุมชนในห้องประชุมย่อยนั้นมีการพูดถึงเรื่องเครือขายที่จำเป็นที่ต้องเข้ามาร่วมในการให้บริการหรือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในระดับชุมชนว่ามีใครที่เป็นผู้ให้บริการบ้าง สามารถเข้ามาช่วยเสริมอะไร ในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพูดถึงการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ กระทรวงศึกษาการโดยสำนักบริหารงานศึกษาพิเศษที่ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการ  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาทในการเข้ามาเก็บข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ แล้วสนับบสนุนการออกแบบบ้านหรือสร้างสิ่งแวดล้อมให้คนพิการและผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนได้อย่างดี ทำงานเหมือนแมงมุมชักใยประสานงานร่วมกันอยู่ อาจจะมีโครงการของ สสส. เข้าไปอุดหนุนเสริมความเรียบร้อยในงานต่าง ๆ เช่น งานของศูนย์พิทักษ์ดวงตาลำปาง หรือมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมที่จะเข้าไปเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน ในห้องพูดถึงเรื่องกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย มีความก้าวหน้ามากแต่ก็ยังมีการขาดเรื่องการประสานทรัพยากรต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ยังต่างคนต่างทำ ไม่ได้ประสานงานกันเพราะฉะนั้นการบูรณาการเป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่จะทำอย่างไร มีการถกเถียงกันมากในห้องมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

ภาพประกอบรายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก