ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
41 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,818
42 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,790
43 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,767
44 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,761
45 ศิลปศึกษา (ทช31003) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,383
46 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,320
47 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,300
48 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,294
49 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,265
50 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 1,120
51 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,072
52 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,063
53 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,037
54 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 901
55 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 893
56 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 869
57 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 857
58 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2544 816
59 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 803
60 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 756

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก