ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียง
41 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,337
42 ศิลปศึกษา (ทช31003) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,405
43 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,776
44 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,792
45 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,802
46 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,844
47 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,881
48 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,949
49 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,045
50 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 2,063
51 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,086
52 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 2,090
53 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,134
54 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,146
55 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,155
56 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,221
57 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,272
58 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,320
59 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,369
60 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,699

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก