ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
21 ศิลปศึกษา (ทช31003) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 3,123
22 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,036
23 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 2,951
24 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 2,938
25 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,813
26 ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,786
27 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,591
28 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,168
29 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,130
30 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,117
31 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,062
32 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,039
33 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,025
34 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 1,986
35 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,985
36 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,939
37 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,933
38 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,877
39 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,849
40 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,775

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก