ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
21 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,241
22 คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 3,237
23 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 3,144
24 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,086
25 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,982
26 ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,921
27 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,703
28 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,371
29 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,323
30 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,275
31 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,224
32 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,156
33 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,148
34 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,136
35 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 2,096
36 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,091
37 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 2,064
38 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,051
39 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,952
40 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,883

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก