ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการเรียนรู้
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 299 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 สารบัญ
 • ตอนที่ 3 คำแนะนำการใช้แบบเรียน
 • ตอนที่ 4 โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 7 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนฯ
 • ตอนที่ 8 บทที่ 1 เรื่องที่ ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ฯ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ท่าคิดอย่างไร
 • ตอนที่ 10 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 2 คุณเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่า
 • ตอนที่ 11 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 3 ถ้าคุณ...
 • ตอนที่ 12 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 4 นักแสวงหา
 • ตอนที่ 13 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 5 นักจดบันทึก
 • ตอนที่ 14 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 6 คุณค่าแห่งตน
 • ตอนที่ 15 บทที่ 1 แบบประเมินตนเองหลังเรียน
 • ตอนที่ 16 บทที่ 1 แบบวัดระดับการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน
 • ตอนที่ 17 บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 18 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 19 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 20 บทที่ 2 กิจกรรม ใบงานการสำรวจแหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 21 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 แหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ
 • ตอนที่ 22 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 การใช้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
 • ตอนที่ 23 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 การเขียนรายงานการค้นคว้า
 • ตอนที่ 24 บทที่ 2 แบบทดสอบ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 25 บทที่ 3 การจัดการความรู้
 • ตอนที่ 26 บทที่ 3 แบบทดสอบก่อนการเรียน
 • ตอนที่ 27 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ หลักการของการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 28 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 กระบวนการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 29 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้ด้วยตัวเอง
 • ตอนที่ 30 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่ม
 • ตอนที่ 31 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 การสร้างองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดและยกระดับความรู้
 • ตอนที่ 32 บทที่ 3 เรื่องที่ 6 การจัดทำสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้
 • ตอนที่ 33 บทที่ 3 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การจัดการความรู้
 • ตอนที่ 34 บทที่ 4 คิดเป็น
 • ตอนที่ 35 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาของผู้ใหญ่ฯ
 • ตอนที่ 36 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 กิจกรรมที่ 1 - 5
 • ตอนที่ 37 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 คิดเป็นและกระบวนการคิดเป็น
 • ตอนที่ 38 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 ฝึกทักษะการคิดเป็น
 • ตอนที่ 39 บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 40 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 วิจัยคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
 • ตอนที่ 41 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ทำวิจัยอย่างไร
 • ตอนที่ 42 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 เขียนรายงานการวิจัยอย่างไร
 • ตอนที่ 43 บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ฯ
 • ตอนที่ 44 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 ความหมายความสำคัญของศักยภาพหลักฯ
 • ตอนที่ 45 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่ฯ
 • ตอนที่ 46 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 ตัวอย่างที่สอดคล้องกับศักยภาพฯ จบเล่ม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก