ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการเรียนรู้
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 736 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ฯ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การทำแผนผังความคิด
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 การใช้แหล่งการเรียนรู้
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความหมายความสำคัญประเภทของแหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 แหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดประชาชน
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 การใช้แหล่งเรียนรู้สำคัญๆภายในประเทศ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 การใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 การจัดการความรู้
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การฝึกทักษะกระบวนการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 คิดเป็น
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ทบทวนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ของคนคิดเป็นและการเชื่อมโยงฯ
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 คิดเป็นและกระบวนการคิดเป็น
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 ลักษณะของข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลด้านวิชาการ ตนเองและสังคมฯ
 • ตอนที่ 21 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 คุณธรรมจริยธรรม-องค์ประกอบที่สำคัญของการคิดแก้ปัญหาแบบคนคิดเป็น
 • ตอนที่ 22 บทที่ 4 เรื่องที่ 5 กิจกรรมเพื่อการฝึกทักษะ
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 26 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย
 • ตอนที่ 27 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 การสร้างเครื่องมือวิจัย
 • ตอนที่ 28 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 การเขียนโครงการวิจัย
 • ตอนที่ 29 บทที่ 5 เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย และเผยแพร่ผลงานการวิจัย
 • ตอนที่ 30 บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่
 • ตอนที่ 31 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 ความหมายความสำคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ฯ
 • ตอนที่ 32 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 พื้นที่หลักในการพัฒนาอาชีพและการวิเคราะห์ศักยภาพหลักฯ
 • ตอนที่ 33 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ
 • ตอนที่ 34 บทที่ 6 เรื่องที่ 4 ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพหลักฯ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก