หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
141 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,372
142 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 736
143 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 370
144 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 554
145 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,811
146 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 136
147 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 733
148 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 554
149 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 1,018
150 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 209
151 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 402
152 8k's+5k's ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 47
153 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 2,104
154 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 461
155 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 308
156 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,616
157 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 854
158 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 799
159 50 ปีของไทยในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 115
160 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 864

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก