หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
141 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 299
142 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,294
143 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 680
144 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,723
145 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 470
146 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 697
147 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 499
148 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 144
149 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 955
150 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 362
151 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,976
152 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 399
153 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 239
154 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,514
155 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 815
156 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 747
157 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 793
158 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 902
159 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 572
160 อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก กฏหมาย/อ้างอิง 1,529

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก