ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 601 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 ปฐมบท
 • ตอนที่ 2 บทที่ 2 ตอนที่ 1 คนสำคัญของการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 3 บทที่ 2 ตอนที่ 2 คนสำคัญของการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 4 บทที่ 3 ตอนที่ 1 การจัดระบบการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 5 บทที่ 3 ตอนที่ 2 การจัดระบบการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 6 บทที่ 4 ตอนที่ 1 การฝึกอบรม
 • ตอนที่ 7 บทที่ 4 ตอนที่ 2 การฝึกอบรม
 • ตอนที่ 8 บทที่ 5 การเริ่มต้นการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 9 บทที่ 6 ตอนที่ 1 การดำเนินการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 10 บทที่ 6 ตอนที่ 2 การดำเนินการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 11 บทที่ 7 ตอนที่ 1 เครื่องมือ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 7 ตอนที่ 2 เครื่องมือ (การเล่าเรื่อง)
 • ตอนที่ 13 บทที่ 7 ตอนที่ 3 เครื่องมือ (ธารปัญญา)
 • ตอนที่ 14 บทที่ 7 ตอนที่ 4 เครื่องมือ (เรียนรู้ระหว่าง AAR)
 • ตอนที่ 15 บทที่ 8 ฐานข้อมูลความรู้
 • ตอนที่ 16 บทที่ 9 เครือข่ายการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 17 บทที่ 10 ตอนที่ 1 ทางแห่งความล้มเหลว
 • ตอนที่ 18 บทที่ 10 ตอนที่ 2 ทางแห่งความล้มเหลว (หลงกำหนดฯ)
 • ตอนที่ 19 บทที่ 11 แนวทางแห่งความสำเร็จ
 • ตอนที่ 20 บทที่ 12 ตอนที่ 1 การจัดการฯ ในสังคมไทย (กรณีความสำเร็จฯ ของหน่วยงานราชการ)
 • ตอนที่ 21 บทที่ 12 ตอนที่ 2 การจัดการฯ ในสังคมไทย (กรณีความสำเสร็จ กรมส่งเสริมการเกษตร)
 • ตอนที่ 22 บทที่ 12 ตอนที่ 3 การจัดการฯ ในสังคมไทย (กรณความสำเร็จฯ ภาคเอกชน)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก