หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 378
2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 332
3 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 799
4 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,487
5 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 875
6 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,272
7 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 659
8 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 681
9 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 523
10 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,945
11 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 112
12 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 249
13 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 779
14 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 465
15 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 436
16 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,642
17 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 170
18 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 937
19 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 736
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก