หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 50 ปีของไทยในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 42
2 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 414
3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 361
4 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 820
5 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,523
6 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 913
7 ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทย คนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร ประชาคมอาเซียน 25
8 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,305
9 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 689
10 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 695
11 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 564
12 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,993
13 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 159
14 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 296
15 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 805
16 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 501
17 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 26
18 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 485
19 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,718
20 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 233

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก