หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 800
2 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 436
3 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 681
4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 937
5 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,642
6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 332
7 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,945
8 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 465
9 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,272
10 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 249
11 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,487
12 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 378
13 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 736
14 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 113
15 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 875
16 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 524
17 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 779
18 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 171
19 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 659
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก