หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 820
2 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 485
3 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 695
4 50 ปีของไทยในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 42
5 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 962
6 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,718
7 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 361
8 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,993
9 ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทย คนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร ประชาคมอาเซียน 25
10 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 501
11 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,305
12 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 296
13 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,523
14 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 26
15 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 414
16 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 757
17 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 159
18 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 913
19 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 564
20 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 805

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก