ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
161 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 432
162 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 433
163 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 437
164 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 408
165 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 571
166 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 446
167 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 468
168 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 471
169 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 447
170 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 425
171 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 443
172 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 437
173 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 459
174 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 446
175 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 478
176 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 393
177 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 465
178 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 489
179 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 450
180 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 674

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก