ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การขับเคลื่อนงานของสมาคมคนหูหนวกในอนาคต

บทสัมภาษณ์ : คุณวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ที่ผ่านมาตอนที่ได้เป็นนายกสมาคมคนหูหนวก ใหม่ ๆ งานค่อนข้างหนักเป็นการแก้ปัญหาภายใน และแก้ปัญหาภายนอกซึ่งตอนนี้เริ่มเห็นความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายแล้วเริ่มดีขึ้น ซึ่งมีครบ ๗๗ จังหวัด หลังจากนั้นก็ได้ไปงานประชุมระดับเอเชีย ในปี ๒๐๒๑ จะมีการประชุมระดับโลกเป็นลักษณะการทำงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับเอเชียและระดับโลก ที่ผมดำเนินการอยู่ตอนนี้ ตั้งใจให้องค์กรเครือข่ายเข้มแข็งและยืนได้ด้วยตัวเอง การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ มุ่งเน้นในเรื่องของการระดมความคิดเห็นต้องการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเด็นอะไร และในเรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรเครือข่าย และอยากกระจายอำนาจให้แต่ละกลุ่มภาคของสมาคมฯได้ตัดสินใจดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  ซึ่งตอนนี้ได้แผนที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ แล้ว

          ในปี ๒๕๖๓ มีแผนมีโครงการเพิ่ม อย่างของเยาวชนและครอบครัวมี ๔ โครงการที่ทำเพิ่ม ด้านการศึกษาก็ ๔ โครงการ แต่ละด้านจะมี ๔ โครงการเหมือนกันแต่จะเรียงลำดับความสำคัญ ใครอยากได้โครงการด้านไหนเกี่ยวกับอะไรให้เสนอมาแล้วก็มาเลือก ๔ โครงการเช่นกัน โครงการที่เสนอมีทั้งสมาคมดำเนินการและเครือข่ายดำเนินการ ที่สมาคมดำเนินการจะเป็นศูนย์บริการ ภาษามือแปลเป็นข้อความหรือข้อความแปลเป็นภาษามือ เสียงเป็นข้อความเสียงเป็นภาษามือ ส่วนโครงการที่เครือข่ายดำเนินการจะเป็นโครงการอบรมเรื่องสิทธิ อบรมให้ความรู้ในด้านหรือเรื่องต่าง ๆ แต่ละชมรมสามารถดำเนินการเองได้

          อยากให้สมาคมคนหูหนวกมีบทบาทในเวทีในระดับเอเชียหรือระดับโลก อาจจะเป็นกรรมการเพื่อจะนำนโยบายของระดับโลกมาปฏิบัติในประเทศไทย กฎหมายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของต่างประเทศจะเอามาใช้ในประเทศไทย เช่น พรบ. ภาษามือ เป็นการพัฒนาที่สำเร็จ ถ้าประเทศไทยมี พรบ. ภาษามือ เด็กหูหนวกจะได้เก่งทั้งสองภาษา เพราะเด็กแรกเกิดเขาไม่ได้ยินการสื่อสารจึงใช้การอ่านปากอย่างยากลำบาก โรงเรียนสอนเด็กหูหนวกจะต้องปฏิรูป มีการประเมินต้องเขียนได้อ่านได้ตั้งแต่เด็ก ๆ ซึ่งทุกวันนี้เห็นคนที่โตไปแล้วมีปัญหาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการสื่อสาร แต่กลุ่มที่อ่านเขียนได้ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก