ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 1”

บทสัมภาษณ์ : คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำวิจัยและติดตามประเมินผล เรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่องานวิจัยนี้สำเร็จก็จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาล เมื่อมีรัฐมนตรีใหม่ก็นำเรื่องนี้มาขับเคลื่อนต่อว่าควรจะปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เด็กเข้ารับการศึกษาได้มากขึ้นจบมามีงานทำ มีคุณภาพมากขึ้น งานวิจัยนอกจากจะมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญยังมีการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนตัวอย่างประมาณ ๑๔ แห่ง มีแบบสอบถามไปยังผู้บริหาร แล้วนำข้อมูลมาสังเคราะห์ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยกันเสนอความคิดเห็นแล้วนำไปปรับปรุงต่อไป

          ปัจจัยในการเรียนรวมที่สถานศึกษาต้องทำให้เกิดความสำเร็จ กรณีศึกษาของประเทศอังกฤษ สิงค์โปร และออสเตรเลีย ปัจจัยระดับบุคคลหมายความถึง ครูที่สอนคนพิการหรือเด็กพิเศษจะต้องมีอะไรบ้าง หน่วยงานจะต้องมีอะไรบ้าง และเชิงระบบจะต้องมีอะไรบ้าง พบว่าในต่างประเทศระดับบุคคลตัวครูผู้สอนหรือครูผู้ช่วย บอกเลยว่าถ้าจะสอนเด็กพิเศษหรือเด็กพิการได้ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพราะถ้าไม่มีเลยจะไม่รู้จะจัดการปัญหาเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม อย่างไร ตอนนี้ดูละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด ในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรม อารมณ์แตกต่างกัน แต่เด็กเหล่านี้เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียน ถ้าโรงเรียนไม่มีครูที่มีความรู้ก็จะยากลำบากมาก

          ปัจจัยที่สองเรื่องความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนในห้องเรียนเรียนรวม ครูเหล่านี้ต้องประสานกับครูท่านอื่น ๆ เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูสังคม ต้องเชื่อมกัน ต้องมีความร่วมมือทำงานร่วมมือกัน

          ปัจจัยที่สามเรื่องการเรียนรวมจำเป็นต้องมีการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนเฉพาะ นอกเหนือการสอนปกติ ซึ่งเวลาสอนไปจะต้องมีการปรับพฤติกรรม เวลาสอนวิชาไหนยาก การสอนเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องแยกย่อยเรียกว่าการวิเคราะห์งาน ทำแผนการสอน ครูประจำวิชากับครูผู้ช่วยต้องทำงานร่วมกัน เด็กถึงจะเรียนได้อย่างสอดคล้องกับคุณภาพที่เด็กมีอยู่

          ปัจจัยที่สี่เรื่องประเด็นที่สอน จะต้องมีการจัดการสอนที่ให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย อาจจะใช้กลยุทธ์การสอนแบบการทำงานเป็นทีม การสอนแบบสืบค้น ครูผู้ช่วยสอนอาจจะทำงานร่วมกับครูที่สอนประจำ

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก