ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
401 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 127
402 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 133
403 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 131
404 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 128
405 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 149
406 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 138
407 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 89
408 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 113
409 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 77
410 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 101
411 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 90
412 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 91
413 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 74
414 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 48
415 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 41
416 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 27
417 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ บทความ 4 พฤศจิกายน 2020 21
418 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 33
419 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 21
420 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 30

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก