ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
401 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 145
402 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 149
403 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 148
404 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 146
405 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 170
406 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 159
407 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 106
408 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 137
409 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 98
410 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 126
411 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 107
412 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 119
413 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 104
414 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 76
415 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 69
416 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 54
417 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ บทความ 4 พฤศจิกายน 2020 50
418 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 60
419 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 45
420 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 61

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก