ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ”

บทสัมภาษณ์ : คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

           วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถซึ่งเป็นคนพิการที่มีความสามารถหลากหลาย และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการตรากฎหมายควบคุมการขอทาน ที่ได้ส่งเสริมให้คนพิการมีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของกฎหมายควบคุมการขอทาน และสร้างความรู้ความเข้าใจ เจตนคติของสังคมให้เข้าใจถึงผู้แสดงความสามารถตามกฎหมาย

           การจัดงานครั้งนี้เนื่องมาจากคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดัน ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช 2484 จนนำมาสู่การตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ. ศ. 2559การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ทำให้สามารถแยกแยะผู้ที่มีความสามารถ และประสงค์จะแสดงความสามารถในที่สาธารณะโดยสุจริต ออกจากผู้ทำการขอทานได้

           สำหรับ กิจกรรมในงานมีการจัดแสดงจากผู้พิการที่มีความสามารถจากหลากหลายสาขากว่า 50 ชุดการแสดง ทั้งการแสดงดนตรีไทยและสากล อังกะลุง มวยไทย มายากล ศิลปะ และงานฝีมือรวมทั้งเพ้นท์ภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยการขับเคลื่อนงานครั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์ให้สังคมตระหนักได้ว่าการตรากฎหมายควบคุมการขอทานสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนให้มีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้คนพิการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฝีมือและความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพได้

          เวทีใหญ่จะมีนิทัศการเรื่องแสดงความสามารถของคนพิการ และมีจำหน่ายสินค้าของคนพิการ ตามบูธต่าง ๆ จะมีการแสดงความสามารถของคนหูหนวก แสดงละครหน้ากาก แสดงมายากล การแสดงต่อตัว เป็นต้น

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก