ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สมัชชาออทิสติก”

บทสัมภาษณ์ : คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกคครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

           การส่งเสริมและการประกอบอาชีพอิสระของบุคคลออทิสติกและครอบครัว ซึ่งสามารถตั้งกลุ่มอาชีพได้ถึง ๔๐ กลุ่มใน ๓๐ กว่าจังหวัด การตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ซึ่งมูลนิธิกับสมาคมร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรอบรมและพัฒนาจัดงบประมาณสนับสนุนลงไปให้แต่ละศูนย์ และหลาย ๆ แห่งเข้าไปเป็นศูนย์บริการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะมีงบประมาณให้ทำงานอย่างต่อเนื่องตามระเบียบการจัดศูนย์บริการการจัดค่ายผู้นำ ผู้ปกครองสามารถให้ชมรมต่าง ๆ ทำแผนพัฒนาองค์กรและไปเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน เช่น ค่ายเยาวชน ค่ายศิลปะ สร้างอาชีพอิสระในรูปแบบโซเชียลอินเตอร์ไพล์ ผู้ปกครองแต่ละพื้นที่มีรากฐานมีทีมที่เข้มแข็งและมีกฎหมายเป็นตัวช่วยที่กำหนดให้มีอนุกรรมการจังหวัดเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการรวมตัวกันซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรหลักด้วย

          งานของเราช่วยเสริมให้หน่วยงานราชการพัฒนาระเบียบให้ชัดเจนมากขึ้น และกระตุ้นให้หน่วยงานราชการพัฒนาไปได้ ทำกฎระเบียบ ทำนวัตกรรมนำร่องร่วมกัน การจ้างงาน การกู้เงินกองทุน สมาคมมีประชุมใหญ่แต่เป็นการภายในองค์กร แต่ถ้าจะเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิจะต้องทำเรื่องนโยบาย ทำในรูปแบบข้อเสนอหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวง กรม ต่อรัฐบาล เป็นต้น เรียกว่าสมัชชา เพื่อรองรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งกำหนดให้มีการจัดสมัชชาแห่งชาติ

          แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเกี่ยวกับด้านสังคม ด้านสุขภาพ แต่ถ้าเป็นสมัชชาสุขภาพจะยกมาแต่ประเด็นสุขภาพ ทำภายใต้สุขภาพแห่งชาติ แต่เราทำภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แต่ละประเภทความพิการก็ต้องจะสมัชชาเช่นกัน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก