ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ”

บทสัมภาษณ์ : เสียงบรรยาย ของกฤษณ์พงษ์ เตชะพลี ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          การเข้าถึงแหล่งทุนที่ใหญ่ที่สุดคือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีกองทุนด้วยแล้วเงินในส่วนนี้ก็มาสนับสนุนรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเรา เงินที่มีอยู่ก็เอาไปช่วยคนพิการที่สนใจจะกู้ยืมหรือเขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งทุนยากเหลือเกิน เช่น อนุมัติก็ยาก เอกสารก็เยอะ คนค้ำประกันก็หลายอย่างหลายเรื่อง ในขณะที่ในระเบียบก็ไม่ได้เขียนไว้เลยว่าต้องเป็นข้าราชการค้ำประกัน

          คนพิการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือแหล่งกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ เนื่องจากคนพิการไม่สามารถหาผู้ที่มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้ค้ำประกันได้ ซึ่งปัญหาในข้อนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการร่างระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ที่จะเป็นผู้ขอกู้ยืมเงินได้จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ และต้องมีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้ค้ำประกัน

 

 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การให้บริการกู้ยืมเงินคนพิการและผู้ดูแลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ดาวน์โหลด

ตารางรายงาน การติดตามลูกหนี้ กองทุนฯ

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเสริมพลัง


คู่มือการใช้งานระบบบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ส่วนภูมิภาค)
เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 2559
แบบฟอร์มกู้ยืมเงินรายบุคคล (พก.1/1)
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 40,000 บาท
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 60,000 บาท
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 120,000 บาท

โบรชัวร์การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
คู่มือการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คู่มือการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการงานสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการสำหรับองค์กร


รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก