ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส

บทสัมภาษณ์ : บรรยายโดย คุณเอกพงศ์ นพสกุล ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

           พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส นายฮาเซ็น ดือเร๊ะ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ กว่า 800 คน เข้าร่วมงาน นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงานวันคนพิการสากล คือ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียมกัน “ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ.2570 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ (Leave no one behind) โดยได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมศักยภาพคน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค เท่าเทียมกันในสังคม พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า คนพิการเป็นกลุ่มหนึ่งที่รัฐให้ความสำคัญและกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

          จังหวัดนราธิวาส มุ่งเน้นให้คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการ ด้านต่างๆได้แก่ อารยสถาปัตย์ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม การให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน ลูกจ้าง 100 คน ต่อจ้างงานคนพิการ 1 คน การส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่คนพิการ การกำหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ การบริการล่ามภาษามือ และการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ โดยคำนึงการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากล สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีของสังคมต่อคนพิการและยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

           สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิและสวัสดิการต่างๆ อีกด้วย โดย จ.นราธิวาสและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกันจัดงานวันคนพิการมาดยตลอด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ โรงเรียนเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ้างงานคนพิการตามกฎหมาย พิธีมอบรางวัลให้กับคนพิการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านิทาน ระดับภาค ณ จ.ตรัง พิธีมอบกายอุปกรณ์คนพิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน 4 คัน รวมถึงการให้บริการลงทะเบียนรับสมัครงาน ขึ้นทะเบียนหางาน และให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี การจับสลากรางวัลพิเศษ การบริการอาหารกลางวัน อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อส่งมอบความรักและความหวังดีให้แก่ผู้พิการที่เข้าร่วมงาน 

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก