ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
281 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 508
282 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 367
283 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป บทความ 20 มิถุนายน 2016 755
284 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 314
285 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 305
286 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 337
287 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 333
288 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 292
289 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 336
290 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 421
291 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 283
292 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 329
293 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 308
294 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 244
295 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 311
296 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 294
297 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 309
298 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 290
299 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 289
300 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 279

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก