ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
281 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 506
282 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 365
283 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป บทความ 20 มิถุนายน 2016 753
284 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 311
285 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 303
286 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 336
287 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 332
288 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 291
289 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 335
290 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 418
291 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 282
292 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 326
293 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 307
294 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 243
295 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 310
296 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 292
297 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 308
298 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 288
299 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 286
300 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 277

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก