ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด”

           การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรี คนตาบอดในที่สาธารณะโครงการจากถนนสู่ดวงดาวครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะรวมถึงส่งเสริมการเป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดมืออาชีพและให้มีรายได้ที่มั่นคงโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยนักร้องนักดนตรีตาบอดในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวิทยากรผู้ฝึกอบรมจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครูสอนดนตรีและอาจารย์ที่ให้ความรู้ความสามารถในการแสดงในที่สาธารณะ พร้อมทั้งให้ความรู้ ของสิทธิคนพิการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว พระราชบัญญัติควบคุมคนขอทานพ.ศ.2559 กับการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการฝึกปฏิบัติทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการแสดงในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการแสดงดนตรีในที่สาธารณะนอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกนักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศิลปินตาบอดในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อพัฒนาให้เป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดอย่างเป็นมืออาชีพต่อไป

         โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ 3 ในการเปิดตัวโครงการฯ ในระดับภูมิภาคโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ประกอบด้วย นักร้องนักดนตรีตาบอด ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมใน 3 วันที่มกราคม 2559 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ฝึกอบรมจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครูสอนการดนตรี และอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงในที่สาธารณะ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย ความรู้ในเรื่องของสิทธิคนพิการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว : พระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 2559 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559) กับการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติ "ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ" และการพัฒนา "บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการแสดงดนตรีในที่สาธารณะ

           ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะได้รับการพัฒนาศักยภาพของการเป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง และการพัฒนาในเรื่องของการแสดงในที่สาธารณะอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ยังได้แสดงความยินดีกับนักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศิลปินตาบอดในเขตภาคเหนือ เพื่อพัฒนาให้เป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดอย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันสร้างสรรค์เส้นทางของนักร้อง นักดนตรีตาบอดมืออาชีพให้สามารถก้าวไปสู่ดวงดาว รวมทั้งเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป

รายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 2559

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : คุณวิจิตรา รัชตะนันทิกุล ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก