ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สิ่งอำนวยความสะดวก”

บทสัมภาษณ์ : ซาบะ (มานิต อินทรพิมพ์) ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

จัดเสวนาติดตามการติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำสั่งศาล

        ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้ จัดการเสวนา “บีทีเอส 20 ปี ที่รอคอย ทุกคนต้องขึ้นได้” เพื่อติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 58 ซึ่งพิพากษาให้ กทม. จัดทำลิฟต์สำหรับคนพิการที่สถานีขนส่งทั้ง 23 สถานี พร้อมทั้งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา โดยในที่ 21 ม.ค. 59 จะครบกำหนด 1 ปีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ซึ่งพบว่า กทม. ยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ดังนั้นจึงได้จัดเสวนาเพื่อร่วมกันติดตาม เร่งรัด และแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม สะดวก และปลอดภัย

        ทั้งนี้ ในการเสวนาได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงรับฟังการชี้แจงจาก กทม. รับฟังข้อสังเกต ความคิดเห็น และความต้องการเพิ่มเติมในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่ผู้พิการแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ประโยชน์ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม พร้อมกันนี้ในที่ประชุมเสวนายังได้มีการเสนอข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กทม. และภาคีเครือข่าย ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ด้านรองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การติดตั้งลิฟต์ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เป็นหนึ่งในนโยบายมหานครแห่งโอกาสและเท่าเทียม ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เพิ่งดำเนินการเมื่อมีคำสั่งศาลเท่านั้น แต่ กทม.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่แรก เช่น การจัดให้มีลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายทุกแห่งที่ กทม. ดำเนินการ จากสถานีกรุงธนบุรี-บางหว้า และสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง การก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุ การบริการรถแท็กซี่เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ การจัดทำทางลาดเชื่อมต่อ และที่นั่งสำหรับผู้พิการบนเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ ตลอดจนการดูแลเด็ก และทุกกลุ่มวิชาชีพให้ได้รับการดูแลและโอกาสอย่างเท่าเทียม 

        อย่างไรก็ตาม กทม. ดีใจที่ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานให้สังคมและหน่วยงานต่างๆ คำนึงถึงสิทธิของผู้พิการและการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม ในส่วนของการดำเนินการติดตั้งลิฟต์ เพื่อผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนั้น แม้จะพบปัญหาความล่าช้าในหลายประการ เช่น เจ้าของคัดค้านการก่อสร้างลิฟต์ที่จะบดบังหน้าอาคาร และการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ กทม. ได้พยายามแก้ไขปัญหามาตลอด พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการติดตั้งลิฟต์ทุกสถานีรวม 56 ตัวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 อีกทั้ง จะนำความต้องการและข้อร้องขอของภาคีเครือข่ายฯ ไปเจรจากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก