ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“พระคุณครู”ตอนที่ 2

        ในชีวิตของคนเรา  มีบิดามารดา เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด ผู้ให้ความรัก ให้ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูกตลอดเวลา  สอนลูกทุกอย่าง  ดังนั้นบิดา  มารดาจึงเป็นครูคนแรกในชีวิตของคนเรา   นอกจาก บิดามารดา แล้ว ก็มีครูเป็นผู้มีพระคุณคล้าย บิดามารดา คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง

        มีคนกล่าวไว้ว่า  "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตของคนๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" ของเราแล้ว การที่เด็กๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน

        และในโอกาสวันครูนี้  ซึ่งตรงกับวันที่  16  มกราคม  ศิษย์ขอสักการะ ต่อครูอาจารย์และปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์  จนทำให้ศิษย์คนนี้มีชีวิตที่ดี ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม  ครองตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา  และนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพอันสุจริตจนทำให้ชีวิตส่วนตัวและความครอบครัวมีความสุข  และความเจริญรุ่งเรือง

        หากศิษย์ได้กระทำการอันใดที่เป็นการล่วงเกิน  หรือได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม  ศิษย์ต้องกราบขอขมาต่อครูอาจารย์และปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง  ได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ศิษย์ด้วยเทอญ

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : อาจารย์วิริยะ งามศิริพงษ์พันธ์ ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก