ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ”

บทสัมภาษณ์ : คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็น กลไกในการแก้ปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่าง มีประสิทธิภาพ

บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต วัตถุประสงค์ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อต้านการทุจริต วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก