ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35”

บทสัมภาษณ์ : คุณพรสวรรค์ เมตตาประเสริฐ ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

 

        การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ โดยให้คนพิการลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ส่งสำเนาสัญญาจ้างซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และส่งสำเนา สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 ที่ระบุยอดรวมจำนวนลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557   และสปส. 1-10  ส่วนที่ 2 ที่ระบุชื่อคนพิการของเดือนที่รายงาน มาพร้อมแนบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ 

        จ่ายเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนเป็นรายปี  โดยให้ส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา 109,500.- บาท (300 บาท x 365 วัน) ต่อคนพิการที่ไม่ได้จ้าง 1 คน  โดยส่งเป็นเงินสดหรือเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

        จัดให้สัมปทาน หรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35  โดยมีหนังสือราชการแสดงการอนุมัติการดำเนินการตามมาตรา 35               ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดออกให้หลังจากได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 

         การให้สัมปทาน คือ การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ จากทรัพยากร หรือทรัพย์สินใดๆ เพื่อให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 ปี การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ คือ การจัดสถานที่บริเวณองค์กรหรือภายนอกองค์กรเพื่อให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 ปีหากนายจ้าง หรือสถานประกอบการใดประสงค์จะใช้สิทธิให้สัมปทาน หรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ให้ไปติดต่อดาเนินการ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัด

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก