ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย”

บทสัมภาษณ์ : อาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        การประชุมสมัชชาคนพิการระดับชาติครั้งสุดท้าย ประจำปี 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น AB โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ องค์กรด้านคนพิการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมจำนวน 550 คน

        งานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ พร้อมนายกสมาคมคนพิการแต่ละประเภท ได้ยื่นข้อเสนอมติสมัชชาคนพิการระดับชาติปี 2559 จากการระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายคนพิการทุกภาคส่วนต่อ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.พม. ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ

       1.การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ให้ครบทุกแห่งภายในปี 2561 

       2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ โดยเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด โดยมีการสนับสนุนบุคลากร งบประมาณที่เพียงพอภายในปี 2564 

       3.ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยยกระดับคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติฯ ให้เป็นคณะกรรมการฯ รวมทั้งเสนอให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้มีบทลงโทษที่ชัดเจน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก