ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สภาพแวดล้อม”

บทสัมภาษณ์ : คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการส่งเสริมพลังสตรีพิการ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ และการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 100 คน ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ บึงพระชนก ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยส่งเสริม การทำไม้กวาดดอกหญ้า การทำกล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ และการฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร เพื่อเสริมพลังผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าด้านอาชีพ หรือการทำงาน ทั้งในระบบตลาดแรงงาน นอกระบบตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ให้มีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีพรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมคนพิการ และร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อีกด้วย

 การดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาสังคม พัฒนาหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสตรีผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในการสร้างทางเลือกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการเข้าถึงความต้องการพื้นฐานทางสังคม จัดสวัสดิการของรัฐให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงขึ้น ส่งเสริมศักยภาพและพิทักษ์สิทธิให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการส่งเสริมและพัฒนาในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้ที่เพียงพอ มีความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มครอบครัวและสังคม และเพื่อแสดงถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและปราศจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เพราะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นองค์การและกลไกระดับชาติ ที่เอื้ออำนวยและประสานเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีบริการสวัสดิการและคุ้มครองอย่างทั่งถึง เป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อให้สตรีผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สามารถช่วยเหลือพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ทั้งในด้านการดำรงชีวิต สร้างอาชีพ และมีรายได้อย่างยั่งยืน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก