ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
61 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 745
62 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 730
63 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 729
64 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 728
65 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 724
66 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 701
67 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 698
68 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 687
69 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 684
70 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 673
71 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 670
72 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 609
73 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 599
74 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 591
75 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 583
76 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 573
77 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา 1 สค12022 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551(ปรับปรุง2561) 154
78 วัสดุศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษา พว12011 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551(ปรับปรุง2561) 147
79 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค 32032 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2561) 132
80 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค 22019 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2561) 128

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก