ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
41 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 9,555
42 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 5,403
43 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 5,533
44 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,244
45 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 719
46 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,916
47 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,289
48 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,035
49 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,307
50 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,018
51 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 660
52 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 642
53 ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 46
54 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค22021 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551 51
55 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32035 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551 55
56 วัสดุศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พว12011 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 64
57 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,158
58 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,055
59 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,903
60 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,103

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก