ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
41 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 920
42 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 9,633
43 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 5,523
44 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 5,641
45 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,320
46 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 744
47 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,949
48 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,310
49 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,083
50 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,337
51 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,051
52 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 684
53 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 668
54 ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551(ปรับปรุง2561) 84
55 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค22021 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2561) 88
56 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32035 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2561) 93
57 วัสดุศาตร์ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พว22003 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2561) 20
58 วัสดุศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษา พว12011 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551(ปรับปรุง2561) 145
59 วัสดุศาสตร์ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พว 32024 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2561) 22
60 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,221

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก