ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
41 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,094
42 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 675
43 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,827
44 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,233
45 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 2,907
46 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,243
47 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 962
48 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 624
49 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 591
50 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,009
51 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,010
52 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,788
53 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,005
54 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,298
55 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,191
56 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 670
57 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 680
58 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 4,010
59 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค21002) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 5,447
60 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค31002) ปรับปรุง 2554 การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 8,372

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก