ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 223 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน หน้าปก คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน Pre-test ข้อ 1-20
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การทักทายในช่วงเวลาต่างๆ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การทักทายบุคคลที่รู้จักกันมาก่อน
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การแนะนำตนเองกับผู้อื่น
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 การกล่าวลาในโอกาสต่างๆ
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่างๆ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4 เรื่องที่ 1- 3 การเขียนฯ-การออกเสียงฯ-การประสมคำ
 • ตอนที่ 10 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 การอ่านและการเขียนจำนวนนับ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 จำนวนนับและลำดับที่
 • ตอนที่ 12 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การเขียนประโยคที่มีจำนวนนับ หรือลำดับที่
 • ตอนที่ 13 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 การพูดประโยคที่มีจำนวนนับ หรือลำดับที่
 • ตอนที่ 14 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 คำนาม
 • ตอนที่ 15 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 คำศัพท์เกี่ยวกับ วัน เดือน ปี
 • ตอนที่ 16 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 คำศัพท์เกี่ยวกับสี
 • ตอนที่ 17 บทที่ 6 เรื่องที่ 4 คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติ
 • ตอนที่ 18 บทที่ 6 เรื่องที่ 5 คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 19 บทที่ 6 เรื่องที่ 6 คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ
 • ตอนที่ 20 บทที่ 7 เรื่องที่ 1 สัญลักษณ์ตามท้องถนน
 • ตอนที่ 21 บทที่ 7 เรื่องที่ 2 สัญลักษณ์ตามโรงพยาบาล
 • ตอนที่ 22 บทที่ 7 เรื่องที่ 3 สัญลักษณ์ในบริเวณโรงเรียน
 • ตอนที่ 23 บทที่ 7 เรื่องที่ 4 สัญลักษณ์ตามร้านอาหาร
 • ตอนที่ 24 บทที่ 8 เรื่องที่ 1 การพูดขอร้องและการตอบรับ
 • ตอนที่ 25 บทที่ 8 เรื่องที่ 2 การออกคำสั่งและการตอบรับ
 • ตอนที่ 26 บทที่ 8 เรื่องที่ 3 ประโยคขอโทษและการตอบรับ
 • ตอนที่ 27 บทที่ 9 เรื่องที่ 1 การสร้างประโยคความเดียวฯ โดยใช้ Present Simple Tense
 • ตอนที่ 28 บทที่ 9 เรื่องที่ 2 การสร้างประโยคความเดียวฯ โดยใช้ Present Continuous Tense
 • ตอนที่ 29 บทที่ 9 เรื่องที่ 3 การสร้างประโยคความเดียวฯ โดยใช้ Future Simple Tense
 • ตอนที่ 30 บทที่ 10 เรื่องที่ 1 คำสรรพนาม (Pronouns)
 • ตอนที่ 31 บทที่ 10 เรื่องที่ 2 (Preprosition)
 • ตอนที่ 32 บทที่ 10 เรื่องที่ 3 (Adjective)
 • ตอนที่ 33 บทที่ 10 เรื่องที่ 4 ประโยคคำถาม และประโยคคำตอบ
 • ตอนที่ 34 บทที่ 11 เรื่องที่ 1 การทักทาย การตอบรับคำทักทายและการแนะนำตนเอง
 • ตอนที่ 35 บทที่ 11 เรื่องที่ 2 การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา
 • ตอนที่ 36 บทที่ 11 เรื่องที่ 3 จำนวนนับและลำดับที่
 • ตอนที่ 37 บทที่ 11 เรื่องที่ 4 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแม่บ้าน
 • ตอนที่ 38 บทที่ 11 เรื่องที่ 5 การขอร้องและการขอโทษ
 • ตอนที่ 39 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-test ข้อ 1-20
 • ตอนที่ 40 แบบทดสอบหลังเรียน Post-test ข้อ 1-20
 • ตอนที่ 41 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน Post-test ข้อ 1-20
 • ตอนที่ 42 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 Exercise 1-5
 • ตอนที่ 43 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 2 Exercise 1-7
 • ตอนที่ 44 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 3 Exercise 1-2
 • ตอนที่ 45 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 4 Exercise 1-13
 • ตอนที่ 46 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 5 Exercise 1-7
 • ตอนที่ 47 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 6 Exercise 1-10
 • ตอนที่ 48 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 7 Exercise 1-2
 • ตอนที่ 49 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 8 Exercise 1-4
 • ตอนที่ 50 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 9
 • ตอนที่ 51 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 10 Exercise 1-5
 • ตอนที่ 52 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 11 Exercise 1-7

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

สุพัฒนา วังผือ
นายวิภาส วงศ์วิรภาพ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก