ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
21 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,052
22 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 922
23 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 573
24 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,845
25 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 698
26 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 599
27 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 684
28 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 724
29 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,279
30 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 591
31 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 609
32 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 670
33 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 701
34 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 729
35 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 910
36 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 728
37 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 882
38 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 583
39 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 730
40 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 673

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก