ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
21 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 965
22 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 816
23 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 524
24 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,715
25 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 644
26 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 552
27 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 626
28 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 673
29 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,194
30 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 543
31 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 551
32 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 592
33 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 643
34 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 671
35 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 830
36 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 669
37 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 816
38 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 533
39 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 681
40 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 616

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก