ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
101 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 193
102 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 186
103 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 179
104 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 178
105 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 178
106 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 171
107 “ครูคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 170
108 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 170
109 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 169
110 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 159
111 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 157
112 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 156
113 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 149
114 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 148
115 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 148
116 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 147
117 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 146
118 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 145
119 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 145
120 ชมรมตะวันทอแสง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 137

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก