ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1”

บทสัมภาษณ์ : คุณประดับวงศ์ ธาดาตรีธารทิพย์ ผู้ปกครองเด็กพิการทางสติปัญญา ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คัดกรอง พัฒนาการเด็กโดยใช้แบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เมื่อพบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัย จะให้การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ส่วนเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยจะให้เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมประเมินเด็กด้วยคู่มือ คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและแนะนำผู้ปกครอง เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้านเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจึงประเมินพัฒนาการซ้ำ หากเด็กมีพัฒนาการ ดีขึ้นให้การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

          ในรายที่พัฒนาการไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อที่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็ก โดยใช้คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุขเป็นระยะ เวลา 3 เดือน หากพัฒนาการดีขึ้นให้ส่งเด็กกลับไปฝึกต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง กรณีที่พัฒนาการไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อไปโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดนั้นๆ เพื่อตรวจวินิจฉัยหรือให้การรักษา เพิ่มเติม ถ้าพัฒนาการของเด็กดีขึ้นให้ส่งเด็กกลับไปฝึกต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง แต่ ถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ไม่ดีขึ้น สามารถส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้การ วินิจฉัยโรค ส่งตรวจพิเศษ ประเมินและแก้ไขพัฒนาการโดยละเอียด

          การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้พบว่าโดยส่วนใหญ่มักเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในระบบโรงเรียน ดังนั้นจึงต้องมีการประสานข้อมูลและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ในพื้นที่เพื่อการดูแลเด็กร่วมกัน เริ่มต้นจากครูในโรงเรียนคัดกรองเด็กในชั้นเรียนโดยใช้หลักสังเกตเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนใน 3 กลุ่มโรค ได้แก่ ภาวะบกพร่องทางเชาวน์ปัญญา ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และโรคออทิสติก หากสงสัยว่าเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ส่งต่อครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเดียวกันเพื่อเลือกใช้แบบคัดกรองของสำ นักการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการหรือใช้แบบคัดกรองของ KUSSI ในการประเมินเบื้องต้น หลังจากนั้นแจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบ แพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข หากพบว่าเด็กที่สงสัยภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ได้มาพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ลงทะเบียนเก็บข้อมูลและส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชน

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก