ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว”

บทสัมภาษณ์ : คุณนาตยา ดีจอง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระแก้ว ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          การช่วยเหลือตนเอง ตามสภาพความพิการและสภาพแวดล้อม หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองได้และดำรงชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ตลอดจนความสามารถในนำวัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย การจัดทำกายอุปกรณ์หรืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามฐานานุรูป

การศึกษาหาความรู้และการพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม/ฝึกทักษะวิชาชีพ การฝึกงาน หรือการเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์และความชำนาญ จนสามารถที่จะนำความรู้มาประกอบอาชีพ การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต มีความอดทนต่อสู้ และยืนหยัดอยู่ในสังคมได้

          การทำงานหรือการประกอบอาชีพ หมายถึง การมีตำแหน่งงานที่มั่นคงในหน่วยงาน/สถานประกอบการ หรือการนำความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญไปประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถสร้างหลักฐานความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว

          คุณภาพชีวิตของครอบครัว หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยกำลังกาย กำลังใจหรือกำลังทรัพย์ ตามสภาพความเป็นอยู่ของตน และตามสภาพความพิการของตนเอง

          การมีส่วนร่วมทางสังคม หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรของคนพิการในระดับจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเป็นผู้มีคุณธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นที่ชื่นชมยอมรับของสังคมหรือนำชื่อเสียงมาสู่ชุมชนและสังคม

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก