ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“อาชีพคนพิการตามมาตรา 35”

บทสัมภาษณ์ คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ กรรมการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งจังหวัดอ่างทอง และนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ศูนย์อาชีพคนพิการของจังหวัดอ่างทอง ตอนนี้มีการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด 150 คน เรียนคอมพิวเตอร์ 40 คน เมื่อจบโครงการก็สามารถประกอบอาชีพทำงานมีรายได้  เช่นการตัดเย็บเสื้อผ้า มีทำขนมต่างๆ ที่ศูนย์เป็นที่ฝึกฝนให้ความรู้ สร้างอาคารแปรรูปเห็ด มีการทำก้อนเห็ดจำหน่ายจะเป็นเห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า เห็ดภูฐานเป็นต้น และมีการรับซื้อเห็ดหูหนูจากสมาชิกอีกด้วย

          จาก พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2556  ทำให้มีหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการคือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง พรบ.ฉบับดังกล่าวได้กำหนดไว้ในมาตรา 33 ให้มีการจ้างงานคนพิการทำงานในสถานประกอบการ 100 ต่อ 1 คน โดยสถานประกอบการสามารถลดหย่อนภาษีสองเท่า และการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน มาตรา 34 เป็นการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับนายจ้างไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ ส่วนมาตรา 35 นายจ้างหรือสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานในมาตรา 33 ไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุนในมาตรา 34 ก็ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงเรื่องอาชีพตามมาตรา 35 สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือจัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือ ความช่วยเหลืออื่นใด มีบางบริษัทซื้อรถตู้ให้องค์กรคนพิการ รถตู้นำไปวิ่งรับ ส่ง พนักงาน อีกส่วนก็วิ่งเอาสินค้าไปขาย จัดคนพิการไปขายตามสถานที่ต่างๆ ได้เงินมาคนพิการ 10 คนนั้นก็นำมาแบ่งปันกัน มูลค่าที่ได้ในหนึ่งปี มากกว่าหนึ่งแสนที่ได้รับ  ให้อาคารสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า สถานประกอบการนำงานไปให้คนพิการทำงานที่บ้านก็ได้ 

           คนพิการจึงมีโอกาส มีช่องทางในการมีรายได้ ทำให้ไม่เป็นภาระกับครอบครัว คนพิการสามารถติดต่อกับองค์กรคนพิการที่อยู่ในจังหวัดของท่าน สมาคมคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด ชมรมคนพิการในตำบล ถ้าไปหน่วยงานของรัฐ ติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดนั้นๆ ช่วยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้ หรือไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้นๆ ได้

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก