ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของคนพิการ”

บทสัมภาษณ์ : คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง อีกทั้ง ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind) ด้วยการจัดทำชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ โครงการจากถนนสู่ดวงดาว การจ้างงานคนพิการในชุมชนตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม จำนวน 100,000 คน และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์คนพิการให้เทียบเท่ากับธุรกิจทั่วไป

         ให้ทางกลุ่มคนพิการจัดตั้งกลุ่มงานคนพิการหรือคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ที่มีคนพิการที่มีความรู้ มีประสบการณ์เข้าไปร่วมด้วย แล้วก็เปิดตลาด ทำตลาดโดยผ่านเว็บไซต์ตามนโยบายของรัฐบาล แล้วก็จัดฝึกอบรมให้ผู้พิการใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้เครื่องมือสื่อสารได้

ต้องมีระบบชิ้นงาน เช่น สั่งจังหวัด ก. ไป ๑๐๐ ชิ้น สั่งจังหวัด ข. ๒๐๐ ชิ้น ก็ผลิตมาแล้วมาใช้ตราสินค้าเดียวกัน การตลาดก็ขายในประเทศ ขายนักท่องเที่ยว ขายต่างประเทศในอาเซียน เป็นต้น  อยากจะขอให้ทางหน่วยงาน

        อาจารย์ทางสถาบัน SME ก็อยากช่วย ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศเห็นสินค้าเวลาไปจากกลุ่มนักท่องเที่ยวก็อยากจะนำไปจำหน่าย ชาวต่างชาติ ยุโรป อเมริกา ก็เอาสินค้าเหล่านี้ไป ทางกลุ่มงานคนพิการต้องยื่นมือเข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของคนพิการ 

        ๒๐ ธุรกิจคนพิการจาก ๕ ภูมิภาค เป็นการสร้างศักยภาพของคนพิการในเรื่องของการประกอบอาชีพอิสระ เป็นการทำงาน แล้วก็พยายามผลักดันให้ทางกลุ่มงานคนพิการ จัดงานแสดงสินค้าคนพิการให้ยิ่งใหญ่ แล้วเชิญประเทศในอาเซียนมาร่วมด้วย ผู้พิการที่สนใจสามารถปรึกษาไปทาง กลุ่มงานคนพิการ ก็ได้หรือจะเป็น สถาบัน SME ที่มีอยู่ทุกจังหวัด

        ได้มีอาชีพอิสระที่เป็นความเหมาะสมทางกายภาพ ทางวุฒิการศึกษา ทางอายุ ผู้พิการจะไปทำงานตามมาตรา ๓๓ ก็ยาก แต่พอจะไปทำมาตรา ๓๕ ก็ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก