ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย”

บทสัมภาษณ์ คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ กรรมการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งจังหวัดอ่างทอง และนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

           เรื่องของคนพิการคืองานของผม ส่วนกลางในฐานะสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นคณะกรรมการอำนวยการที่จะกำหนดนโยบาย แผนงาน ในส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดอ่างทอง เป็นนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการมูลนิธิคนพิการไทยหรือไทยวีล ทำในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

           สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ก่อตั้งมายาวนานเป็นหลักเป็นที่พึ่งขององค์กรคนพิการทั่วประเทศ ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ ได้รับรู้ถึงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ สังคม กีฬา กิจกรรมนันทนาการต่างๆ และยังพิทักษ์สิทธิของคนพิการด้วย ร่วมเรียกร้องสิทธิ ทำตัวบทกฎหมาย ทำเรื่องนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกด้าน โดยเฉพาะความเท่าเทียม ความเสมอภาค ตาม พรบ.ส่งเสริมที่ได้ออกมา

            กรอบการประชุมถือตามมติของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่เป็นการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์หรือโอกาสต่างๆ ประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง บางองค์กรก็ประชุม 2 เดือนครั้ง เมื่อประชุมแล้วก็นำข้อสรุปไปสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดมีกรอบกำหนดว่าสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดแผนงาน ในสภาฝ่ายต่างๆที่คอยประสานงานภูมิภาค ประสานงานองค์กร ประสานงานคนพิการ ประสานองค์กรสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดต่างๆ สภาแต่ละจังหวัดก็มีหน้าที่เช่นเดียวกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการ มีกรอบการประชุม ว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ สิทธิ คนพิการ 

การกระจายสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สภาคนพิการประจำจังหวัด มีหน้าที่กระจายความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อที่ผ่านระบบไอที ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ สามารถสอบถามกันเข้ามาในกลุ่ม ในองค์กร ในเว็บไซต์ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา  เป็นศูนย์ที่จะต้องให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษากับคนพิการ และผู้ดูแล สามารถเข้าไปสอบถามได้ตามเว็บไซต์ หรือ ไลน์ของสภาคนพิการทุกประเภทได้

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก