ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“มาตรา 35”

บทสัมภาษณ์ : คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        ข้อกำหนดตามมาตรา ๓๕ การให้สัมปทาน การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า การจัดจ้างเหมา ช่วงงาน การฝึกงาน การให้การช่วยเหลืออื่นเพื่อแทนการจ้างคนพิการและไม่ต้องส่งเงินเข้า กองทุน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ หรือ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ และ ไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัด สถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลือ อื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้
        สิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับกฎหมายที่ใช้บังคับ ปัจจุบัน พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎากรว่าด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่คนพิการ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
         สิทธิประโยชน์สำหรับสถานประกอบการ กรณีบริจาคเข้ากองทุน บุคคลธรรมดาบริจาคเงินเข้ากองทุนนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน ๑๐% ของเงินได้สุทธิ นิติบุคคลบริจาคเงิน/ทรัพย์สินเข้ากองทุนนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน ๒% ของกำไรสุทธิ 7
         กรณีส่งเงินเข้ากองทุน นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ ให้นำมาหักเป็นค่า ลดหย่อนได้ไม่เกิน ๑๐% ของเงินได้สุทธิ นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลส่งเงินเข้ากองทุนนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน ๒% ของ กำ ไรสุทธิ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี
 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก