ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
61 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,013
62 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,575
63 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,669
64 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,297
65 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,007
66 ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 5,511
67 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,711
68 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 815
69 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2544 740
70 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,907
71 คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 3,109
72 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,229
73 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 798
74 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค31003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 6,255
75 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 4,612
76 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,041

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก