ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
61 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,084
62 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 3,000
63 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,168
64 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,518
65 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,290
66 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 736
67 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 738
68 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 4,207
69 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค21002) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 5,693
70 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค31002) ปรับปรุง 2554 การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 8,639
71 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,075
72 ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,938
73 ศิลปศึกษา (ทช31003) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 3,252
74 ศิลปศึกษา (ทช31003) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,418
75 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,154
76 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 3,160
77 สังคมศึกษา (สค31001) การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551 3,577
78 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,388
79 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,547
80 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 4,455

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก