ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา สค12025

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: รายวิชาเลือกบังคับ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 386 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 คำแนะนำการใช้ขุดวิชา
 • ตอนที่ 3 โครงสร้างชุดวิชา
 • ตอนที่ 4 สารบัญ
 • ตอนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลูกเสือกับการพัฒนา
 • ตอนที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลูกเสือไทย
 • ตอนที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลูกเสือโลก
 • ตอนที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรม จริยธรรม
 • ตอนที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ตอนที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่6 ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา
 • ตอนที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลูกเสือ กศน กับจิตอาสาและการบริการ
 • ตอนที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 • ตอนที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะลูกเสือ
 • ตอนที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
 • ตอนที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล
 • ตอนที่ 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย
 • ตอนที่ 17 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก