ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค22021

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: รายวิชาเลือกบังคับ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 422 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 คำแนะนำการใช้ชุดวิชา
 • ตอนที่ 3 โครงสร้างชุดวิชา
 • ตอนที่ 4 สารบัญ
 • ตอนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลูกเสือกับการพัฒนา
 • ตอนที่ 6 เรื่องที่ 1 สาระสำคัญของการลูกเสือ
 • ตอนที่ 7 เรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3
 • ตอนที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การลูกเสือไทย
 • ตอนที่ 9 เรื่องที่ 1 ประวัติการลูกเสือไทย
 • ตอนที่ 10 เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • ตอนที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่สาม การลูกเสือโลก
 • ตอนที่ 12 เรื่องที่ 1 ประวัติผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก
 • ตอนที่ 13 เรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3
 • ตอนที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
 • ตอนที่ 15 เรื่องที่ 2 คุณธรรมฯ
 • ตอนที่ 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
 • ตอนที่ 17 เรื่องที่ 1 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ตอนที่ 18 เรื่องที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้ตาม
 • ตอนที่ 19 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
 • ตอนที่ 20 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
 • ตอนที่ 21 เรื่องที่ 1 จิตอาสาและการบริการ
 • ตอนที่ 22 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
 • ตอนที่ 23 เรื่องที่ 1 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 • ตอนที่ 24 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
 • ตอนที่ 25 เรื่องที่ 1 แผนที่ - เข็มทิศ
 • ตอนที่ 26 เงื่อนตะกรุดเบ็ด
 • ตอนที่ 27 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
 • ตอนที่ 28 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
 • ตอนที่ 29 029 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 (ต่อ)
 • ตอนที่ 30 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
 • ตอนที่ 31 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 (ต่อ)
 • ตอนที่ 32 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก