ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32035

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: รายวิชาเลือกบังคับ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 500 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 คำแนะนำการใช้ชุดวิชา
 • ตอนที่ 3 โครงสร้่างชุดวิชา
 • ตอนที่ 4 สารบัญ
 • ตอนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 • ตอนที่ 6 ลูกเสือหน้า 1-10
 • ตอนที่ 7 ลูกเสือหน้า 10-17
 • ตอนที่ 8 ลูกเสือหน้า 18-31
 • ตอนที่ 9 ลูกเสือหน้า 31-41
 • ตอนที่ 10 ลูกเสือหน้า 42-47
 • ตอนที่ 11 ลูกเสือหน้า 48-59
 • ตอนที่ 12 ลูกเสือหน้า 60-65
 • ตอนที่ 13 ลูกเสือหน้า 66-75
 • ตอนที่ 14 ลูกเสือหน้า 76-86
 • ตอนที่ 15 ลูกเสือหน้า 87-93
 • ตอนที่ 16 ลูกเสือหน้า 94-103
 • ตอนที่ 17 ลูกเสือหน้า 104-114
 • ตอนที่ 18 ลูกเสือหน้า 115-149
 • ตอนที่ 19 ลูกเสือหน้า 150-154
 • ตอนที่ 20 ลูกเสือหน้า 155-174
 • ตอนที่ 21 ลูกเสือหน้า 175-194
 • ตอนที่ 22 ลูกเสือหน้า 195-200
 • ตอนที่ 23 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก